Οδηγίες χρήσης μπαταρίας.

Αφαιρέστε την μπαταρία όταν επιβραδύνεται ή διακόπτεται τελείως η δόνηση. Μην αφήνετε άδεια μπαταρία στη συσκευή. Αντικαταστήστε τις μπαταρίες μόνο σε στεγνό περιβάλλον.

Απορρίπτετε τις μπαταρίες σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

Προσοχή: Τοποθετήστε αλκαλική μπαταρία AAA με τον σωστό τρόπο και μην προκαλείτε βραχυκύκλωμα.

Σε περίπτωση διαρροής της μπαταρίας, καθαρίστε τη συσκευή με ένα νωπό πανί και πλύνετε τα χέρια σας. Σε περίπτωση επαφής κάποιου υλικού με τα μάτια, απευθυνθείτε άμεσα σε γιατρό.

Φυλάσσετε τις μπαταρίες μακριά από παιδιά. Σε περίπτωση κατάποσης, απευθυνθείτε αμέσως σε γιατρό.